معرفی کواکب هفت گانه و ساعت فلکی دعانویسی (سعد و نحس)

کواکب هفت گانه سبعه و ساعت فلکی دعانویسی

یکی از شاخه های اصلی و مهم در علوم غریبه مبحث نجوم است که جزو پایه ای ترین و مهمترین مباحث در علوم و فنون غریبه به شمار می آید و به همین سبب بود که در گذشته به جهت دیدن طالع و یا فهمیدن اتفاقات مهم آینده جهت پیشگویی از منجمان و ستاره شناسانی که به این علوم مسلط بوده اند استفاده میکردند, پس باید بدانید که برای انجام اعمال مرتبط با علوم غریبه همچون انواع دعانویسی و طلسم نویسی ها, موکل گیری و هر آنچه که به این علوم مخفی مربوط است در ابتدا نیاز است تا در زمینه مباحث نجومی علی الخصوص سیارات هفت گانه که به هفت کواکب شهرت دارند و شامل سیارات زحل, شمس, قمر, مریخ, عطارد, مشتری, زهره میشود اطلاعات جامع و وسیع داشته باشید زیرا برای نوشتن بسیاری از طلاسم و دعاها واجب است تا شرح حال کواکب هفت گانه را بدانید تا بتوانید هر تعویذ را در روز و ساعت مخصوص به خودش بنویسید تا طلسمات و دعاها و اعمال مربوط به علوم غریبه ی شما با قدرت حداکثری مورد اجابت قطعی قرار گیرد و باید بدانید این کواکب هفتگانه هستند که سعد و نحس بودن روز و ساعت های دعانویسی و اعمال روحانی را مشخص میکنند.

معرفی کواکب هفت گانه (سبعه)

در علوم غریبه هفت سیاره اصلی وجود دارد که به هفت کواکب شهرت دارند و عبارتند از:

 • زحل
 • شمس
 • قمر
 • مریخ
 • عطارد
 • مشتری
 • زهره

این هفت کوکب جزو اصلی ترین سیارات در انجام انواع اعمال مربوط به علوم غریبه هستند به این معنا که اگر بخواهید هرگونه دعانویسی و طلسم نویسی انجام دهید یا اقدام به طالع بینی بر اساس نجوم کنید و حتی برای انجام بسیار از احضارات و تسخیرات و موکل گیری ها و…, حتما باید از این هفت کوکب نام برده شده اطلاعات پایه ای یا کامل با توجه به نوع نیاز خود داشته باشید که نشان از اهمیت این سیارات در علوم غریبه میباشد.

حکومت کواکب هفت گانه سبعه بر ایام هفته

هر یک از کواکب هفت گانه سبعه یک روز در ایام هفته بر زمین حاکم هستند که به شرح زیر است:

زحل: این کوکب به روز شنبه تعلق دارد و سیاره ی روز شنبه است زیرا طلوع آفتاب روز شنبه با کوکب زحل آغاز میشود.

شمس: این کوکب به روز یکشنبه تعلق دارد و سیاره ی روز یکشنبه است زیرا طلوع آفتاب روز یکشنبه با کوکب شمس آغاز میشود.

قمر: این کوکب به روز دوشنبه تعلق دارد و سیاره ی روز دوشنبه است زیرا طلوع آفتاب روز دوشنبه با کوکب قمر آغاز میشود.

مریخ: این کوکب به روز سه شنبه تعلق دارد و سیاره ی روز سه شنبه است زیرا طلوع آفتاب روز سه شنبه با کوکب مریخ آغاز میشود.

عطارد: این کوکب به روز چهارشنبه تعلق دارد و سیاره ی روز چهارشنبه است زیرا طلوع آفتاب روز چهارشنبه با کوکب عطارد آغاز میشود.

مشتری: این کوکب به روز پنجشنبه تعلق دارد و سیاره ی روز پنجشنبه است زیرا طلوع آفتاب روز پنجشنبه با کوکب مشتری آغاز میشود.

زهره: این کوکب به روز جمعه تعلق دارد و سیاره ی روز جمعه است زیرا طلوع آفتاب روز جمعه با کوکب زهره آغاز میشود.

همانطور که متوجه شده اید هفت سیاره اصلی داریم که هر سیاره به یکی از روزهای هفته که هفت روز است منتصب شده است که نشان میدهد علت هفت روز بودن ایام هفته به دلیل همین هفت کواکب میباشد.

گاهی گفته میشود تعویذات خود را را در روز قمر بنویسید در اینجاست که باید متوجه شوید روز قمر دوشنبه است یا گفته میشود فلان عمل را در روز زهره انجام دهید که به معنای این است که باید روز جمعه انجام گیرد.

مقاله مرتبط:  جوهر روحانی چیست - آموزش ساخت جوهر روحانی (حبر روحانی علوی) برای دعانویسی

حکومت کواکب هفت گانه سبعه بر ساعت شبانه روز (محاسبه ساعت فلکی)

علاوه بر این که هر یک از کواکب هفت گانه یک روز بر ایام هفته حکومت میکنند خارج از حکومت هفتگی خود روزانه تقریبا یک ساعت به طور گردشی در طول روز هم حکومت دارند که به آن ساعت فلکی میگویند, برای مثال روز شنبه متعلق به سیاره زحل است و کل روز شنبه به این سیاره منتصب است اما با این حال تقریبا هر 1 ساعت از این روز یکی از هفت کوکب سبعه در حال حکومت میباشد.

جدول زیر را با دقت مشاهده فرمایید

ایام هفتهشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
ساعت اولزحلشمسقمرمریخعطاردمشتریزهره
ساعت دوممشتریزهرهزحلشمسقمرمریخعطارد
ساعت سوممریخعطاردمشتریزهرهزحلشمسقمر
ساعت چهارمشمسقمرمریخعطاردمشتریزهرهزحل
ساعت پنجمزهرهزحلشمسقمرمریخعطاردمشتری
ساعت ششمعطاردمشتریزهرهزحلشمسقمرمریخ
ساعت هفتمقمرمریخعطاردمشتریزهرهزحلشمس
ساعت هشتمزحلشمسقمرمریخعطاردمشتریزهره
ساعت نهممشتریزهرهزحلشمسقمرمریخعطارد
ساعت دهممریخعطاردمشتریزهرهزحلشمسقمر
ساعت یازدهمشمسقمرمریخعطاردمشتریزهرهزحل
ساعت دوازدهمزهرهزحلشمسقمرمریخعطاردمشتری

جدول بالا نشان دهنده ساعت فلکی هر کوکب در شبانه روز است و طریقه ی استفاده از این جدول به این شکل است که ساعت طلوع آفتاب شهرتان به همراه ساعت اذان مغرب همان روز را به دقیقه تبدیل کنید و سپس در عدد 12 تقسیم نمایید تا ساعت فلکی متعلق به همان روز به دست آید.

روش دقیق محاسبه ی ساعت فلکی

اگر طلوع آفتاب شهر شما ساعت 6 صبح باشد و اذان مغرب به افق شهر شما را ساعت 7 بعد از ظهر در نظر بگیریم کلا طول روز 13 ساعت میشود بنابراین عدد 13 را باید در عدد 60 که عدد دقیقه است ضرب نماییم که عدد 780 به دست می آید و 780 را باید در 12 تقسیم کنیم که عدد 65 به دست می آید(یعنی 65 دقیقه), به این معنا که هر ساعت فلکی برابر است با 1 ساعت و 5 دقیقه, یعنی اگر قرار باشد دعایی را در ساعت زحل بنویسید و امروز را دوشنبه در نظر بگیریم شروع ساعت اول روز دوشنبه 6 صبح است زیرا طلوع آفتاب به افق شهر شما 6 صبح میباشد و 1 ساعت و 5 دقیقه ی بعد ساعت دوم یعنی ساعت زحل آغاز میشود که میتوانید در ساعت زحل نوشتن دعا یا طلسم خود را آغاز کنید و باید این نوشتن را در 1ساعت و 5 دقیقه به اتمام برسانید زیرا بعد از آن ساعت سوم فلکی یعنی مشتری آغاز خواهد شد.

عناصر و جنسیت کوکب های هفت گانه

کواکب هفت گانه هر کدام دارای یکی از عناصر حیات چهارگانه آب, باد, خاک و آتش هستند که دانستن آن در دعانویسی ها بسیار مهم است زیرا با توجه به دانستن همین عناصر و پیدا کردن طالع شخص میتوان طلسمات و دعاهای مربوط به طبع عنصری فرد را نوشت و همچنین دانستن آن برای نوشتن طلسمات بسیار موثر است و جالب است که بدانید هر یک از کواکب دارای جنسیت نر و ماده هستند.

جدول زیر مربوط به عناصر و جنسیت کواکب هفت گانه است

کواکبزحلشمسقمرمریخعطاردمشتریزهره
جنسیتمادهنرمادهنرنرنرماده
عناصرخاکهواآبآتشخاکهواهوا
مقاله مرتبط:  علائم و نشانه های داشتن سحر و جادو چیست

نحس و سعد بودن کواکب

هر یک از کواکب هفت گانه سبعه دارای خاصیت نحس (بد و شر) و سعد (خوب و نیکو) هستند یعنی بهتر است دعاهای خیر و نیکو در ساعت متعلق به کواکب سعد و دعاهای شر و پلید در ساعت های متعلق به کواکب نحس نوشته شوند زیرا اثر آن طلسم یا دعا به میزان بسیار زیاد افزایش خواهد یافت و اگر دعای خیر را در ساعتی بنویسید که کوکب نحس بر آن حاکم باشد یا آن تعویذ بی اثر میشود و یا دعای خیر شما با حالت نحس اثر میکند و بالعکس, بنابراین الزامی است که از خاصیت نحس و سعد بودن کواکب هفتگانه زحل, شمس, قمر, مریخ, عطارد, مشتری, زهره اطلاعات دقیق داشته باشید که به شرح زیر است:

زحل: کوکب زحل نحس اکبر است

شمس: کوکب شمس ذاتا نحس است اما سعد به نظر میرسد

قمر: کوکب قمر ذاتا نحس است اما سعد به نظر میرسد

مریخ: کوکب مریخ نحس اصغر است

عطارد: کوکب عطارد مایل است یعنی در کنار سیاره سعد نیکو میشود و در کنار سیاره نحس منحوس میگردد

مشتری: کوکب مشتری سعد اکبر است (سعدالسود)

زهره: کوکب زهره سعد اصغر است

در بیان علت نحس و سعد بودن کواکب هفت گانه

شاید این سوال در ذهن شما نقش بسته باشد که به چه دلیل بعضی از کواکب سعد و بعضی دیگر نحس هستند و ریشه ی این نام گزاری نحس و سعد بودن کواکب هفتگانه در کجاست؟

باید بگوییم به طور بیولوژیک یک موجود یا زنده است و یا مرده و علائم حیاط و زندگی دو نشانه دارد که گرم است و رطوبت دارد و علائم مرده آن است که سرد و خشک است برای مثال هر موجود زنده دارای حرارت و رطوبت است و هر موجودی که مرده باشد جسم سرد دارد و فاقد رطوبت بوده و بدنش خشک میشود, پس زنده بودن نشانه ی سعد و مرگ نشانه ی نحس گردید, بنابراین هر کوکبی که نشانه های مرده داشته باشد نحس تلقی شد و هر کوکبی که آثار زنده و حیاط را داشت را سعد نامیدند.

در مقابل اگر چه گرما و رطوبت نشانه ی حیات است اما اگر گرما بیش از حد شود و یا رطوبت بیش از اندازه باشد باعث مرگ خواهد شد پس تا زمانی این دو حیات میبخشند که میزان به اعتدال باشد و این مورد در کواکب هم صدق میکند.

برای مثال:

کوکب زحل صفت مرده دارد زیرا سرد است و رطوبتی ندارد و خشک است بنابراین هر دو صفت نحس را به (افراط) دارد پس زحل را نحس اکبر میگویند.

کوکب مریخ گرم و خشک است و رطوبتی ندارد و این دو صفت را به (افراط) دارد به همین سبب مریخ نیز نحس اصغر است.

کوکب مشتری گرم است و رطوبت دارد و این دو صفت را به اعتدال دارد به همین سبب مشخصه ی زنده دارد پس به مشتری سعد اکبر میگویند

کوکب زهره سرد است و رطوبت دارد و این دو صفت را به اعتدال دارد به همین سبب به آن سعد اصغر میگویند.

پس متوجه شدید که هر سیاره بی دلیل سعد یا نحس نشده است و در این دسته بندی علتی وجود داشته است.

در این مقاله سعی شد تا حدالامکان مطالب به صورت روشن و با زبانی عامیانه و با مثال های واضح به شما دوست داران علوم غریبه آموزش داده شود بنابراین در صورتی که مورد رضایتتان واقع گردید با نظرات خویش ما را همراهی فرمایید.

administrator
دیدگاه کاربران
19 دیدگاه
 • حسین حسینی نیا 19 اردیبهشت 1403 / 11:07

  سلام و درود و رحمت خدا بر شما بسیار خوب علمی و شیوا مطالب عنوان شد اما به زبان ساده و قابل فهم برای همه یعنی کسی هم که کوچکترین اطلاعاتی در این زمینه نداشته باشد با یکی دوبار خواندن کاملا توجیه می شود.سپاس فراوان

 • سید مرتضی 28 بهمن 1402 / 09:41

  سلام من تازه مقاله جذاب شمارو خواندم بسیار عالی و ساده بیان شدند باارزوی توفیق روز افزون یاعلی مدد درصورت امکان خواستم بدونم چطور میشه باشما تماس داشته باشم

 • بهرام 9 مهر 1402 / 19:41

  ممنون بابت اطلاعات فنی و روانتون
  سوال۱-در ساعتی که در همان روز دوباره تکرار میشود میتوان نوشت؟
  بطور مثال ساعت مشتری در روز شنبه ساعت دوم و ساعت نهم هست
  سوال۲- منظور از جمله زیر چیست؛
  در وقتی که قمر در شرف باشد و متصل به مشتری.
  یا این مورد؛ در ساعت اول روز پنجشنبه که قمر ناظر به مشتری یا آفتاب باشد.
  ممنون

 • بهنام 19 شهریور 1402 / 18:57

  واقعا زیبا واموزنده بود.حال کردم.دست مریزاد.خداکمک حالت باشه

 • مصطفی 22 اردیبهشت 1402 / 16:41

  سلام.بسیار آموختم.نفستان گرم باد.

 • عرفان 21 اردیبهشت 1402 / 00:08

  متشکرم واقعا من در ساعت اول که از اذان صبح شروع می‌شود یا از ادان صبح در شبهه بودم واقعا قانع شدم
  خواهش میکنم هر کس بلده در راه رضای الهی بنویسه وهرگز بد ننویسه من عهد کرده ام با استادم وخدای خودم به هیچ کس آسیب نرسانم وایشون چون برای زندگی من لازم بود یادم دادند پس هرگز به کسی یاد نخواهم داد چون خسران اخروی دارد

 • سحرالدین سپهرنیا 10 اردیبهشت 1402 / 17:08

  عالی دستتون درد نکند هنوز گیج مبهوت ماندم کسی نیست علوم غریبه را ازش یاد بگیرم

 • الیاس 8 اردیبهشت 1402 / 22:19

  قلم تان رسا باد موفق باشید

 • الیاس 8 اردیبهشت 1402 / 22:04

  خیلی عالی

 • 360409202393 24 فروردین 1402 / 15:25

  سلام بسیار عالی و زیبا

 • عرفان 17 آذر 1401 / 12:19

  به عنوان یک محقق باید بگم : زیباترین مقاله ای که تا به حال درخصوص علوم غریبه و دخل و ربط آن به نجوم خونده بودم بی کم و کاست همین مقاله بوده..
  ازخدا ارزوی توفیق دارم براتون
  زکاة العلم نشره)( زکات علم انتشار آن است
  وشما چه زیبا این مهم را انجام دادید. فقط درصورت امکان چگونه باشما درارتباط باشیم استاد عزیز؟!

 • مهدی نوعدوست 30 آبان 1401 / 07:24

  استاد گرامی با سایت شما مکاتبه داشته باشیم و راهنمایی بگیریم؟

 • مهدی نوعدوست 30 آبان 1401 / 06:59

  عالی عالی بود میتونیم برای نوشتن طلسم از شما کمک بگیرم؟

 • جهانبخش 10 شهریور 1401 / 18:10

  بسیار گویا ورسا نوشتید ممنونم از راهنمایی ومطالب زیباتون تشکر

 • اصغری 26 مرداد 1401 / 07:54

  درود بر شما
  واقعا از مطالب زیباتون لذت بردم بسیار واضح و قابل درک بود سپاس از شما

 • سعید 29 دی 1400 / 17:23

  باسلام،دعای رفع نحسی کوکب قمر که ازکواکب خیلی نحس میباشد ودراینجا لطف کنید بزارید

 • سعید 29 دی 1400 / 17:20

  باسلام،ببخشید دعای رفع نحسی کوکب قمر چیه؟

 • رضا عاشوری 23 دی 1400 / 12:37

  این مقاله خیلی عالی بود دست تون درد نکنه بااین قلم انداز زیبا واقعن خیلی معلومات زیبا وعالی بود ممنون میشم این موضوعات رو لطفن ادامه دهید.

  • admin 23 دی 1400 / 14:59

   از نظر شما سپاسگزاریم جناب اقای عاشوری عزیز

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *